e-mail: sekretariat@kz.pl | tel. (022) 624 85 75

Naczelna Rada Kościoła

Członkowie Prezydium Naczelnej Rady Kościoła

Bp Marek Kamiński

Prezbiter naczelny

mk

Nawrócił się w swoim rodzinnym zborze w Słupsku, gdzie w roku 1979 przyjął chrzest oraz został ochrzczony Duchem Świętym. Jest absolwentem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. W 1989 roku uzyskał tytuł magistra, a w 2011 stopień doktora nauk teologicznych. Tematem jego dysertacji doktorskiej była historia Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce. Od roku 1989, zaraz po ukończeniu studiów,  pełnił służbę pastora w Zborze w Koszalinie. Ordynowany na diakona w roku 1989, natomiast na prezbitera w 1996. W roku 2000 został powołany na doradcę Biskupa Mieczysława Czajko i 4 lata później został Zastępcą Prezbitera Naczelnego Kościoła Zielonoświątkowego.

Przed powołaniem na Biskupa Kościoła Zielonoświątkowego, Marek Kamiński był znany jako kaznodzieja i wykładowca na ogólnopolskich zlotach młodzieży, kongresach i konferencjach kościelnych. Był pomysłodawcą i realizatorem międzynarodowej inicjatywy „Braterstwo ponad granicami” (2000-2008) krzewiącej współpracę między kościołami zielonoświątkowymi z Europy Wschodniej, Zachodniej oraz USA.

Po wyborze na urząd Biskupa w roku 2008, oprócz intensywnej działalności w Polsce, rozwinęła się jego działalność międzynarodowa. Aktualnie jest członkiem Światowego Zarządu World Assemblies of God, Zastępcą Przewodniczącego Pentecostal European Fellowship, Prezydentem Międzynarodowej Społeczności Chrześcijan Wiary Ewangelicznej.

Rodzina: żona Ewa (doktor nauk społecznych, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim), synowie Beniamin i Noe.

Prezb. Piotr Nowak

Zastępca prezbitera naczelnego

Nawrócił się i został ochrzczony w 1983r. w Świnoujściu. Ordynowany na diakona w 1988r., a następnie na prezbitera w 1998r. Jest absolwentem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu pedagogiki w Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz Szkołę Poradnictwa Rodzinnego ChIB w Warszawie. Doktorant ChAT. Rodzina: żona Stanisława, syn Tymoteusz.

Przebieg służby: pastor zboru „Syloe” w Skawinie (1988-2011), dyrektor Krakowskiego Seminarium Biblijnego (1993-2004), dyrektor Misji „Chrześcijańska Rodzina” (2001-2006), rektor Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej w Warszawie (2005-nadal), pastor zboru w Żyrardowie (2012-nadal). Od 2004r. członek Naczelnej Rady Kościoła Zielonoświątkowego (w kadencji 2004-2008 członek Prezydium NRK, w kadencji 2008-2012 oraz bieżącej zastępca prezbitera naczelnego). W ramach NRK odpowiada za nauczanie, administrację i finanse Kościoła.

Prezb. Arkadiusz Kuczyński

Członek Prezydium NRK (II kadencja)

Nawrócił się w 1984 r. Chrzest przyjął w 1985 r. Po ukończeniu Warszawskiego Seminarium Teologicznego odbył roczne studia w Center for Ministry Training w USA. Jest absolwentem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Ordynowany na diakona w 1992 r., na prezbitera w 2000 r. Od początku służby w Kościele pracuje w Zborze Stołecznym, od 2001 r. jest jego pastorem. Rodzina: żona Bogna, dzieci: Monika i Szymon oraz Piotr Loc Hoang Ngoc.

Prezb. Leszek Mocha

Członek Prezydium NRK.

lmDotychczas był prezbiterem okręgowym Okręgu Południowego. W NRK odpowiada za misję i ewangelizację. Nawrócił się w 1982 r., ochrzczony w 1983 r., ordynowany na prezbitera w 1988 r. Jest pastorem zboru „Oaza miłości” w Jastrzębiu Zdroju. W latach 1987-2000 był dyrektorem Misji Krajowej. Jest absolwentem The International Bibie Training Institute w Burgess Hill, w Anglii. Usługuje na ewangelizacjach w kraju i za granicą, a także na kongresach i zlotach młodzieży. Jest wykładowcą Krakowskiego Seminarium Biblijnego oraz Seminarium Teologicznego w Ustroniu. Rodzina: żona Małgorzata, córki Kamila i Olivia.

Prezb. Tomasz Ropiejko

Członek Prezydium NRK

W NRK odpowiada za duszpasterstwo. Nawrócił się w 1984 r. Ochrzczony w 1985 r., ordynowany na diakona w 1991 r., na prezbitera w 1999 r. Jego macierzystą społecznością jest zbór w Gdańsku, przy ul. Menonitów, gdzie był liderem, a potem II pastorem. W 2005 r. przejął opiekę nad zborem jako pastor. W latach 1997-2000 prowadził Okręgową Szkołę Misyjną. Jest absolwentem Warszawskiego Seminarium Teologicznego oraz Mattersey Hall Graduate School (Bangor University). Rodzina: żona Nancy, dzieci: Mateusz i Anita.

 

Prezb. Marek Tomczyński

Członek Prezydium NRK

Nawrócił się w 1982, w 1983 r. przeżył chrzest Duchem Świętym i przyjął chrzest wiary w zborze w Bydgoszczy. W latach 1984-1988 był kaznodzieją w Inowrocławiu. Ukończył Korespondencyjne Seminarium Biblijne w Ustroniu (obecnie Seminarium Teologiczne w Ustroniu).W roku 1988 został ordynowany na diakona i powołany na pastora zboru w Janowicach Wielkich, gdzie służył do 2008r. Założył tam również i do 2006 r. prowadził Chrześcijański Ośrodek dla Osób Uzależnionych „Nowa Nadzieja”. W 1999 roku został ordynowany na Prezbitera. W latach 1993-2001 był dyrektorem Misji „Nowa Nadzieja”, w latach 2001-2003 kierował Misją Krajową. Od 2008 r. jest pastorem zboru „Anastasis” w Legnicy. Rodzina: żona Ewa, dzieci: Bartłomiej, Anna i Marek; dwie wnuczki.

PREZBITERZY OKRĘGOWI

OKRĘG CENTRALNY

prezb. Piotr Karaś

W minionej kadencji członek Komisji Synodalnej KZ. Wyrastał w Zborze KZ w Oleśnicy, gdzie nawrócił się jako nastolatek, przeżył chrzest Duchem Świętym, a następnie w 1988 r. przyjął chrzest wiary. Od 1996 r. związany ze Zborem KZ w Łodzi, gdzie usługiwał jako kaznodzieja, lider młodzieży i lider uwielbienia. Ordynowany na diakona w 2001 r. Od 2001 do chwili obecnej dyrektor Chrześcijańskiej Misji Pomocy Ludziom Uzależnionym „Nowa Nadzieja”. Od 2004 r. pastor pomocniczy Zboru KZ w Łodzi. W 2007 r. ordynowany na prezbitera i wprowadzony w urząd pastora tego zboru. Doktor teologii. Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Rodzina: żona Iwona, synowie Szymon i Jakub.

 

OKRĘG POŁUDNIOWY

prezb. Edward Lorek

Wychowany w rodzinie pielęgnującej podstawowe wartości chrześcijańskie takie jak: codzienne czytanie Biblii, modlitwa i aktywne uczestniczenie w nabożeństwach. W wieku kilkunastu lat przeżył nowo narodzenie po czym w 1967 r. przyjął chrzest wiary, a kilka miesięcy później przeżył chrzest w Duchu Świętym.

Po kilkunastoletnim okresie aktywnej działalności wśród młodzieży zarówno w zborze jak i w okręgu w marcu 1981 r. został pastorem zboru wówczas w Wapienicy, rok później ordynowany na prezbitera. W ostatniej kadencji ZKE był Z-cą Prezbitera Naczelnego i współinicjatorem powołania Kościoła Zielonoświątkowego w którym przez pierwsze dwie kadencje pełnił funkcję Z-cy Prezbitera Naczelnego. Po kilkuletniej przerwie w czynnej służbie ponownie został powołany w 2005 r. na II pastora zboru FILADELFIA w Bielsku-Białej a od grudnia 2008 r. na pastora tego samego zboru.

Rodzina: żona Maria, dzieci: Jolanta i Janusz oraz troje wnucząt.

OKRĘG ZACHODNI

prezb. Piotr Cieślar (IV kadencja)

Nawrócił się i został ochrzczony w 1968r. w Wiśle. Ordynowany na prezbitera w 1990 roku w Opolu. W roku 1977 ukończył Chelston Bible College w Anglii. Rodzina: żona Krystyna i troje dorosłych dzieci: Tomasz, Barbara, Oliwer. Przebieg służby: lider młodzieżowy w Wiśle (1977-1980), pastor pomocniczy, a następnie pastor zboru „Charyzma” w Opolu (1989-1996), dyrektor Centrum Telewizyjnego „Charyzma” w Opolu (1990-nadal). Od 2000 roku Prezbiter Okręgowy Okręgu Zachodniego (IV kadencja).

 

 

OKRĘG ZACHODNIO-WIELKOPOLSKI

prezb. Stanisław Cieślar

Powierzył swoje życie Chrystusowi w 1985 roku. W marcu 1986 roku przeżył Chrzest w Duchu Świętym. Chrzest wiary 27 kwietnia 1986r. Słowem Bożym usługuje od 1988 roku. Starszy Zboru „Elim” w Cieszynie od 1989 roku. Ukończył Seminarium Teologiczne w Ustroniu w 1989 roku. Administrator i koordynator działań ewangelizacyjnych w ramach Misyjnej Szkoły Biblijnej w Cieszynie, następnie Kierownik Misji Krajowej KZ w latach 1993-2003. Organizator działań ewangelizacyjnych i usługujący jako ewangelista w ramach Misji Krajowej w latach 1993 – 2002. W 1992 roku powołany na diakona. Powołany na asystenta Pastora w Cieszynie 23 marca 1995 roku, gdzie pełnił służbę do maja 2003 roku. Ordynowany na prezbitera w dniu 25 maja 2003 roku. Powołany na Pastora Zboru „Hosanna” w Gorzowie 28 maja 2003 roku. Przewodniczący Komisji Kontrolującej w kadencjach: 2005-2008 i 2008-2012. Rodzina: żona Janina; dzieci: Daniel, Romana, Maria.

 

OKRĘG POMORSKI

prezb. Józef Wziątek

Nawrócił się w 1972 roku w Słupsku. W latach 1973-2000 był członkiem w Zborach Gdańska i Gdyni. Współpracował z Pastorami :Jankiem Krauze i Anatolem Matjaszukiem pełniąc w ich Zborach funkcję Starszego Zboru. Od 2000 roku oddelegowany do służby kaznodziejskiej i pastorskiej do Zboru „Ziarno Nadziei” w Lęborku. Ordynowany na diakona i wprowadzony w urząd pastora w roku 2002, pełni ten urząd do dnia dzisiejszego. Na prezbitera powołany w 2009 roku. Wybrany na urząd Prezbitera Okręgu Pomorskiego w roku 2011.Ponownie wybrany na ten urząd na kadencję 2012-2016.Wykształcenie wyższe. Absolwent Szkoły biblijnej „Chrystus dla Narodów’ w Gdyni.
Rodzina: żona Bogusława,dzieci: Magdalena i Damian

 

OKRĘG PÓŁNOCNY

prezb. Wojciech Trybek

wojciech-trybek

Nawrócił się w 1988 roku. Został ochrzczony w 1989 roku w Kętrzynie. Ordynowany na diakona w 1994 roku a następnie na prezbitera w 2004. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Rodzina: żona Danuta i syn Oktawian.

Przebieg służby: pastor Zboru w Giżycku (1992 – nadal). Od 2008 roku członek Naczelnej Rady Kościoła Zielonoświątkowego. W kadencji 2008-2012 oraz obecnej Prezbiter Okręgowy Okręgu Północnego.

OKRĘG WSCHODNI

prezb. Władysław Wigłasz (IV kadencja)

Nawrócił się w wieku 14 lat; ochrzczony w 1975 r., ordynowany na prezbitera w 2000 r., w Zamościu. Wyrastał w zborze Ewangelicznej Wspólnoty Zielonoświątkowej w Woli Piotrowej, gdzie od 1982 r. był kaznodzieją, liderem młodzieży i międzyzborowego zespołu muzycznego. W latach 1990-1992 kaznodzieja i starszy zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Jarosławiu. W 1992 r. rozpoczął z żoną pracę misyjną w Zamościu i Tomaszowie Lubelskim. Od 1993 r. jest pastorem zamojskiego zboru. Ukończył Korespondencyjny Kurs Biblijny w Cieszynie i The International Bibie Training Institute w Burgess Hill, w Anglii. Rodzina: żona Lidia, dzieci: Samuel, Aneta i Martyna oraz w rodzinie zastępczej: Wiktoria, Jessica, Nikola i Kacper.

 

Kontynuując akceptujesz politykę cookies Więcej informacji

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Zamknij